RI&E Toetsen

Het toetsen van een RI&E is een verplicht onderdeel bij een Risico Inventarisatie.

Tenzij het bedrijf een branchespecifieke RI&E heeft en/of minder dan 25 medewerkers heeft.

Deze verplichting tot het toetsen ligt vast in hoofdstuk 3, artikel 14 van de Arbowet.

Als gecertificeerd arbokerndeskundige heb ik deze bevoegdheid.

Per 1 juli 2022 is er een wijziging in het certificeringsschema. Hierdoor moet de toetsing van de RI&E anders gaan plaats vinden: een systeemtoets voor een algemeen deel en een scopetoets voor aanvullende RI&E’s.

Een toetsing is inclusief een bedrijfsbezoek, waarna ik de documenten zal beoordelen op een groot aantal aspecten:

  1. De schriftelijke vastlegging van de risico’s.
  2. Volledigheid en betrouwbaarheid.
  3. Of de actuele inzichten in de arbeidsomstandigheden verwerkt zijn.
  4. De toegang van werknemers tot een deskundig persoon (lees: veiligheidskundige en arbo-arts).
  5. Het plan van aanpak van de risico’s.
  6. Hoe omgegaan wordt met derden en de geïnventariseerde bedrijfsrisico’s.
  7. In hoeverre iedereen kennis kan nemen van RI&E.

Als Arbeidshygiënist en Veiligheidskundige mag ik (dieper) kijken in de RI&E op mijn gebieden: gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysische factoren, arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, fysieke belasting en bijzondere categorieën werknemers. 

Een en ander vraagt wel meer tijd voor de beoordeling en daarmee een hogere kostenpost voor de opdrachtgever.