GHS symbolen

EtiketToelichting uit Verordening 1272/2008/EG
GHS01 - Explosief
Sectie 2.1
Instabiele ontplofbare stoffen
Ontplofbare stoffen van de subklassen 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4
Sectie 2.8
Zelfontledende stoffen en mengsels, type A en B
Sectie 2.15
Organische peroxiden, type A en B
GHS02 - Ontvlambaar
Sectie 2.2
Ontvlambare gassen, gevarencategorie 1
Sectie 2.3
Ontvlambare aerosolen, gevarencategorie 1 en 2
Sectie 2.6
Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 1, 2 en 3
Sectie 2.7
Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2
Sectie 2.8
Zelfontledende stoffen en mengsels, type B, C, D, E en F
Sectie 2.9
Pyrofore vloeistoffen, gevarencategorie 1
Sectie 2.10
Pyrofore vaste stoffen, gevarencategorie 1
Sectie 2.11
Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, gevarencategorie 1 en 2
Sectie 2.12
Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gevarencategorie
1, 2 en 3
Sectie 2.15
Organische peroxiden, type B, C, D, E en F
GHS03 - Brand bevorderend (oxiderend)
Sectie 2.4
Oxiderende gassen, gevarencategorie 1
Sectie 2.13
Oxiderende vloeistoffen, gevarencategorie 1, 2 en 3
Sectie 2.14
Oxiderende vaste stoffen, gevarencategorie 1, 2 en 3
GHS04 - Houder onder druk
Sectie 2.5
Gassen onder druk:
samengeperste gassen;
vloeibare gassen;
sterk gekoelde vloeibare gassen;
opgeloste gassen
GHS05 - Corrosief (Bijtend)
Sectie 2.16
Corrosief voor metalen, gevarencategorie 1
Sectie 3.2
Huidcorrosie, gevarencategorieën 1A, 1B, 1C
Sectie 3.3
Ernstig oogletsel, gevarencategorie 1
GHS06 - Toxisch (Giftig)
Sectie 3.1
Acute toxiciteit (oraal, dermaal, bij inademing), gevarencategorie 1, 2 en 3
GHS07 - Schadelijk
Sectie 3.1
Acute toxiciteit (oraal, dermaal, bij inademing), gevarencategorie 4
Sectie 3.2
Huidirritatie, gevarencategorie 2
Sectie 3.3
Oogirritatie, gevarencategorie 2
Sectie 3.4
Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
Sectie 3.8
Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling), gevarencategorie 3
Irritatie van de luchtwegen
Narcotische werking
GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid
Sectie 3.4
Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1
Sectie 3.5
Mutageen in geslachtscellen, gevarencategorieën 1A, 1B en 2
Sectie 3.6
Kankerverwekkend, gevarencategorieën 1A, 1B, 2
Sectie 3.7
Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorieën 1A, 1B, 2
Sectie 3.8
Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling), gevarencategorieën 1 en 2
Sectie 3.9
Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling), gevarencategorieën 1 en 2
Sectie 3.10
Aspiratiegevaar, gevarencategorie 1
GHS09 - Milieugevaarlijk
Sectie 4.1
Gevaar voor het aquatisch milieu
— acuut gevaar van categorie 1
— chronisch gevaar van categorieën 1 en 2