Hazard zinnen

H-zinCategorieGevaarsaanduidingGezondheidseffect
H200Ontplofbare stoffen, instabielInstabiele ontplofbare stof.Zeer laag
H201Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie.Zeer laag
H202Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking.Zeer laag
H203Ontplofbare stoffen, subklasse 1.3Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking.Zeer laag
H204Ontplofbare stoffen, subklasse 1.4Gevaar voor brand of scherfwerking.Zeer laag
H205Ontplofbare stoffen, subklasse 1.5Gevaar voor massa-explosie bij brand.Zeer laag
H207Ontplofbare stoffen, subklasse 1.7Kan brand veroorzaken of brand bevorderen.Zeer laag
H220Ontvlambare gassen, gevarencategorie 1Zeer licht ontvlambaar gas.Zeer laag
H221Ontvlambare gassen, gevarencategorie 2Ontvlambaar gas.Zeer laag
H222Aerosolen, gevarencategorie 1Zeer licht ontvlambare aerosol.Zeer laag
H223Aerosolen, gevarencategorie 2Ontvlambare aerosol.Zeer laag
H224Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 1Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.Zeer laag
H225Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2Licht ontvlambare vloeistof en damp.Zeer laag
H226Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 3Ontvlambare vloeistof en damp.Zeer laag
H227Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 4Brandbare vloeistof.Zeer laag
H228Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2Ontvlambare vaste stof.Zeer laag
H229Aerosolen, gevarencategorieën 1,2,3Houder onder druk: kan openbarsten bij verhittingZeer laag
H230Ontvlambare gassen (waaronder chemisch instabiele gassen), gevarencategorie AKan explosief reageren zelfs in afwezigheid van luchtZeer laag
H231Ontvlambare gassen (waaronder chemisch instabiele gassen), gevarencategorie BKan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuurZeer laag
H240Zelfontledende stoffen en mengsels, type AOntploffingsgevaar bij verwarming.Zeer laag
H241Zelfontledende stoffen en mengsels, type BBrand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.Zeer laag
H242Zelfontledende stoffen en mengsels, type C, D, E en FBrandgevaar bij verwarming.Zeer laag
H250Pyrofore vloeistoffen, gevarencategorie 1Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.Zeer laag
H251Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, gevarencategorie 1Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.Zeer laag
H252Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, gevarencategorie 2In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.Zeer laag
H260Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gevarencategorie 1In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.Zeer laag
H261Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gevarencategorie 2 en 3In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.Zeer laag
H270Oxiderende gassen, gevarencategorie 1Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.Zeer laag
H271Oxiderende vloeistoffen, gevarencategorie 1Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.Zeer laag
H272Oxiderende vloeistoffen, gevarencategorie 2 en 3Kan brand bevorderen; oxiderend.Zeer laag
H280Gassen onder druk: samengeperst gas; vloeibaar gas; opgelost gasBevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.Zeer laag
H281Gassen onder druk: sterk gekoeld vloeibaar gasBevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.Zeer laag
H290Bijtend voor metalen, gevarencategorie 1Kan bijtend zijn voor metalen.Zeer laag
H300Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2dodelijk bij inslikken.Hoog
H300+H310Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huidHoog
H300+H310+H330Acute orale toxiciteit, acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing,gevarencategorie 1 en 2Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademingHoog
H300+H330Acute orale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2Dodelijk bij inslikken en bij inademingHoog
H301Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 3Giftig bij inslikken.Midden
H301+H311Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 3Giftig bij inslikken en bij contact met de huidMidden
H301+H311+H331Acute orale toxiciteit, acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing,gevarencategorie 3Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademingMidden
H301+H331Acute orale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3Giftig bij inslikken en bij inademingMidden
H302Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 4Schadelijk bij inslikken.Laag
H302+H312Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huidLaag
H302+H312+H332Acute orale toxiciteit, acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing,gevarencategorie 4Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademingLaag
H302+H332Acute orale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4Schadelijk bij inslikken en bij inademingLaag
H303Acute orale toxiciteit bij inslikken, gevarencategorie 4Schadelijk bij inslikken en bij inademingZeer laag
H304Aspiratiegevaar, gevarencategorie 1Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.Zeer laag
H310Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2Dodelijk bij contact met de huid.Hoog
H310+H330Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2Dodelijk bij contact met de huid en bij inademingHoog
H311Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 3Giftig bij contact met de huid.Midden
H311+H331Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3Giftig bij contact met de huid en bij inademingMidden
H312Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4Schadelijk bij contact met de huid.Zeer laag
H312+H332Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4Schadelijk bij contact met de huid en bij inademingZeer laag
H314Huidcorrosie/ -irritatie, gevarencategorie 1A, 1B en 1CVeroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.Midden
H315Huidcorrosie/ -irritatie, gevarencategorie 2Veroorzaakt huidirritatie.Zeer laag
H317Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Midden
H318Ernstig oogletsel/ oogirritatie, gevarencategorie 1Veroorzaakt ernstig oogletsel.Midden
H319Ernstig oogletsel/ oogirritatie, gevarencategorie 2AVeroorzaakt ernstige oogirritatie.Zeer laag
H330Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2Dodelijk bij inademing.Hoog
H331Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3Giftig bij inademing.Midden
H332Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4Schadelijk bij inademing.Laag
H334Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.Zeer hoog
H335Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegenKan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.Midden
H336Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, narcotische werkingKan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.Zeer laag
H340Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 1A en 1BKan genetische schade veroorzaken .Zeer hoog
H341Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 2Verdacht van het veroorzaken van genetische schade .Zeer hoog
H350Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 1A en 1BKan kanker veroorzaken .Zeer hoog
H351Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 2Verdacht van het veroorzaken van kanker .Hoog
H360Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 1A en 1BKan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden  .Hoog
H361Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 2Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden  .Hoog
H362Voortplantingstoxiciteit, aanvullende categorie, effecten op en via lactatieKan schadelijk zijn via de borstvoeding.Hoog
H370Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 1Veroorzaakt schade aan organen  .Midden
H371Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 2Kan schade aan organen  veroorzaken .Laag
H372Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 1Veroorzaakt schade aan organen  bij langdurige of herhaalde blootstelling .Hoog
H373Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2Kan schade aan organen  veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .Midden
H400Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1Zeer giftig voor in het water levende organismen.Zeer laag
H410Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Zeer laag
H411Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Zeer laag
H412Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Zeer laag
H413Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 4Kan langdurige schadelijk gevolgen voor in het water levende organismen hebben.Zeer laag
H420Gevaarlijk voor de ozonlaag, gevarencategorie 1Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door afbraak van ozon in de bovenste lagen van de atmosfeerZeer laag