Preventie zinnen

P-zinVoorzorgsmaatregel
P301"NA INSLIKKEN:" → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen.
P301+P310"NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."
P301+P312"NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."
P301+P330+P331"NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken."
P302"BIJ CONTACT MET DE HUID:"
P302+P334"BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen."
P302+P352"BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen."
P303"BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):"
P303+P361+P353"BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen."
P304"NA INADEMING:"
P304+P340"NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen."
P305"BIJ CONTACT MET DE OGEN:" → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water.
P305+P351+P338"BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen."
P306"NA MORSEN OP KLEDING:" → Zo snel mogelijk de kledij uitdoen.
P306+P360"NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken."
P308"NA (mogelijke) blootstelling:"
P308+P313"NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen."
P309+P311"NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."
P310"Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."
P311"Een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."
P312"Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."
P313"Een arts raadplegen."
P314"Bij onwel voelen een arts raadplegen."
P315"Onmiddellijk een arts raadplegen."
P320"Specifieke behandeling dringend vereist (zie ... op dit etiket)."
P321"Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)."
P330"De mond spoelen."
P331"GEEN braken opwekken."
P332"Bij huidirritatie:"
P332+P313"Bij huidirritatie: een arts raadplegen."
P333"Bij huidirritatie of uitslag:"
P333+P313"Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen."
P334"In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen."
P335"Losse deeltjes van de huid afvegen."
P335+P334"Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen."
P336"Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen."
P337"Bij aanhoudende oogirritatie:"
P337+P313"Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen."
P338"Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen."
P340"De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen."
P342"Bij ademhalingssymptomen:"
P342+P311"Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."
P351"Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten."
P352"Met veel water/... wassen."
P353"Huid met water afspoelen/afdouchen."
P360"Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken."
P361"Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken."
P361+P364"Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken."
P362"Verontreinigde kleding uittrekken."
P362+P364"Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken."
P363"Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken."
P370"In geval van brand:"
P370+P376"In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden."
P370+P378"In geval van brand: blussen met..."
P370+P380"In geval van brand: evacueren."
P370+P380+P375"In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar."
P371"In geval van grote brand en grote hoeveelheden:"
P371+P380+P375"In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar."
P372"Ontploffingsgevaar in geval van brand."
P373"NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt."
P374"Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen."
P375"Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar."
P376"Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden."
P377"Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden."
P378"Blussen met..."
P380"Evacueren."
P381"Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden."
P390"Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden."
P391"Gelekte/gemorste stof opruimen."