algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Holwerda Safety Solutions (hieronder tot HSS afgekort)
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
 3. Geldigheid
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen HSS en een opdrachtgever, tenzij schriftelijk (of via mail) overeengekomen is.
 4. Offertes
  1. Offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
  2. Offertes zijn veelal één geheel: HSS is niet verplicht delen van offertes wel te leveren, wanneer bepaalde delen niet geaccepteerd worden.
 5. Uitvoering
  1. HSS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren.
  2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HSS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HSS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HSS zijn verstrekt, heeft HSS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Looptijd
  1. De overeenkomst tussen HSS en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 7. Privacy
  1. Met data en andere persoonlijke gegevens van opdrachtgevers wordt zorgvuldig omgegaan. HSS is niet aansprakelijk voor schade of gevolgen van schade door hackers of andere vormen van (computer)criminaliteit.
 8. Betaling
  1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door HSS aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
  2. Herinneringskosten
   1. eerste herinnering (na 45 dagen): € 0
   2. tweede herinnering € 100,00
  3. Indien 60 dagen (na defactuurdatum) nog géén betaling heeft plaats gevonden, kan invordering plaats vinden via de hiertoe gebruikelijke wegen. Deze kosten komen voor rekening van de opdrachtgever die in gebreke blijft.
 9. Eigendomsrechten
  1. Alle door HSS geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen (web)ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van HSS totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met HSS gesloten overeenkomsten is nagekomen.
  2. HSS mag gebruik blijven maken van afbeeldingen en foto’s verkregen uit overeenkomsten die afgesloten of gestopt zijn.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht HSS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 10. Beëindiging
  1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Bij voorkeur 2 maanden voorafgaand aan de jaarlijkse, stilzwijgende verlenging. Dan geldt het volledige tarief van de overeengekomen werkzaamheden. Bij tussentijdse opzegging door de opdrachtgever geldt een tarief van 75% van de overeengekomen werkzaamheden.
 11. Aansprakelijkheid
  1. Indien HSS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Indien HSS aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 5.000 (Zegge: VIJF DUIZEND euro).
  3. In afwijking van hetgeen onder van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
  4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden
   2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HSS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan HSS toegerekend kunnen worden
  5. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  6. HSS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HSS of zijn ondergeschikten.
 12. Vrijwaring
  1. De opdrachtgever vrijwaart HSS voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte documenten, afbeeldingen, materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
  2. Indien opdrachtgever aan HSS informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
  3. De opdrachtgever vrijwaart HSS voor aanspraken van door derden met betrekking op schade die veroorzaakt is door deelnemers aan trainingen, cursussen of sessies aan installaties en/of gebouwen.
 13. Risico overdracht
  1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
 14. Geheimhouding
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HSS gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en HSS zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HSS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 15. Auteursrecht
  1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt HSS zich de rechten en bevoegdheden voor die HSS toekomen op grond van de Auteurswet.
  2. Alle door HSS verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van HSS worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 16. Geschillen
  1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen of te beslechten, bijvoorbeeld door een bemiddelaar.
 17. Nederlands Recht
  1. Op elke overeenkomst tussen HSS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 18. Afwijzing van voorwaarden
  1. Het afwijzen van voorwaarden (inclusief nadrukkelijke afwijzingen) in uw opdrachtverstrekking wordt op voorhand afgewezen.